Educational Union Recyclers
Edukaciakiri Unia Reciklatoria
Едукациона Унија Рециклатори

Contact: 02 2 656 901
E-mail: rbic@t-home.mk

Активности за здружението Здружение за едукација и заштита на собирачи на секундарен отпад ЕДУКАТИВНА УНИЈА НА РЕЦИКЛАТОТИ Скопје -ЗЕУР: Целите и задачите на Здружението, како што е и наведено во самиот Статут на Здружението, се: Едукација и застапување на собирачите на секундарен отпад во Македонија;
   Организација на едукативно образовни и културни програми на работниците за
   собирање на секундарен отпад; Промовирање, унапредување и заштита на работниците за собирање на секундарен
   отпад; Соработка и вклучување на работниците за собирачите на секундарен отпад 

 државните институции; Развој социјалното претприемништво;
 Соработка со надлежни органи, стручни, образовни, младински и студентски
 здруженија и институции за создавање и развивање на услови за активно работење на Ромското прашање воопшто;
Соработка и размена на искуства, информации и програми со синдикалните движења,
 младински, хуманитарни, студентски и други здруженија, фондации и
институции од државата и пошироко; Претставување на собирачите на секундарен отпад од Македонија пред меѓународните
 организации и други слични организации; Застапување и лобирање на собирачите на секундарен отпад пред надлежните органи
 остварување на работничките права; Организирање трибини за информирање за законските регулативи и можните промени

 на истите; Креирање програми за подобрување на безбедноста и заштита при работа на
 собирачите на секундарен отпад; Упатување и застапување на собирачите на секундарен отпад пред владини и
 невладини институции во земјата и странство; Изведување едукативно образовна програма, семинари, тренинг курсеви и слично
 Покренување иницијатива за обезбедување на работна заштита и вклучување на
 собирачите на секундарен отпад во институциите на државата